Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1. Evenementen van Leven in Eenheid worden georganiseerd door Stichting Helende Evenementen en worden gehouden op verschillende locaties in binnen- en buitenland. Website: www.levenineenheid.nl. Bank: Triodos Bank NL83TRIO0254847226, t.n.v. Stichting Helende Evenementen te Lelystad.
1.2. Leven in Eenheid heeft als doel toegankelijk te zijn voor iedereen met een open hart en intentie voor het ervaren van healing, het ontdekken van het Zelf en het verbinden met een hogere kracht in een warme en liefdevolle omgeving.
1.3. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Stichting Helende Evenementen worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4. Onder deelnemer verstaan wij personen die een toegangskaart kopen voor evenementen van Leven in Eenheid.
1.5. Onder muzikant verstaan wij personen die hun diensten tijdens evenementen aanbieden als artiest.

2. Inschrijving
2.1. Inschrijving voor deelname aan evenementen van Leven in Eenheid is alleen mogelijk via de website www.levenineenheid.nl tenzij anders is overeengekomen.
2.2. De inschrijving wordt door Stichting Helende Evenementen schriftelijk per e-mail bevestigd na betaling van de deelname kosten. Alleen als de deelnemer er om vraagt wordt een factuur verstrekt.
2.3. Met inschrijving voor evenementen van leven in Eenheid geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

3. Annuleringvoorwaarden
3.1.
• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het evenement wordt het volledige bedrag minus € 50 administratiekosten teruggestort.
• Bij annulering tot 1 week voor het evenement is 50% van het entrée bedrag verschuldigd.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, is het gehele bedrag verschuldigd. Het staat de deelnemer vrij om in dat geval het entreebewijs door te geven of verkopen aan een andere persoon. De deelnemer laat de organisatie weten wie er voor in de plaats komt.
3.2. Als het evenement op last van derden gestaakt dient te worden verleent Stichting Helende Evenementen geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Deelname aan (de activiteiten gedurende) het evenement geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen bij het evenement, te weten deelnemers, muzikanten en vrijwilligers.
4.2. Stichting Helende Evenementen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3. De deelnemer, muzikant en/of vrijwilliger is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan gebouwen, tenten en apparatuur.

5. Privacy
5.1. Persoonlijke gegevens van de deelnemers en vrijwilligers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met activiteiten van Stichting Helende Evenementen.
5.2. Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt, die voor publicaties van Stichting Helende Evenementen kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het evenement geeft de deelnemer stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

6. Veiligheid
6.1. Bij alle activiteiten tijdens van Leven in Eenheid staat de veiligheid en respect voor elkaar en de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer en muzikant wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
6.2. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers van het evenement te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
6.3. Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie.
6.4. Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het evenement te melden bij de organisatie.

7. Versie, Publicatie en Aanpassingen
7.1. Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
7.2. Dit is versie: 2019.
7.3. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Leven in Eenheid.
7.4. Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers en andere publicaties zoals het internet binden de organisatie niet. Stichting Helende Evenementen behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.


Comments are closed.

Back to Top ↑